අභිධර්මයචිත්තය ������������������ ��������������� ������������ ��������������� ��������������������������� ��������������������������������������� ���������������������

������������������ ��������������� ������������ ��������������� ��������������������������� ��������������������������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close