අභිධර්මයචිත්තය ������������������ ��������������� ������������ ��������������� ��������������������������� ��������������������������������������� ��������������������� 1

������������������ ��������������� ������������ ��������������� ��������������������������� ��������������������������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close