අභිධර්මයරූප ������������ ��������������������� ��������������������������������� ������������������ ������������������ ������

������������ ��������������������� ��������������������������������� ������������������ ������������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close