ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් ������������ ������ ������ ������������������

������������ ������ ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close