අභිධර්මයරූප ������������������������ ������������������ ��������������������� ������

������������������������ ������������������ ��������������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close