නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������������, ���������������, ������������������, ��������������� ������������������

������������, ���������������, ������������������, ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close