විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ ��������������������������� ������������ ���������������

��������������������������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close