නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������, ���������������, ������������������, ��������������� ������������������

������, ���������������, ������������������, ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close