නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������, ���������������, ������������������, ��������������� ������������������ 2

������, ���������������, ������������������, ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close