නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������� ������������������

��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close