නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������������� ������������������

��������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close