නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������ ��������������������� ������������������������ ��������������� ��������������� ������������������

������������������ ��������������������� ������������������������ ��������������� ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close