නිවන් මගරූපස්කන්දය ��������������� -��������������������������������� ���������

��������������� -��������������������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close