නිවන් මගරූපස්කන්දය ������������ - ��������������� ���������������, ������������, ������������

������������ - ��������������� ���������������, ������������, ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close