නිවන් මගරූපස්කන්දය ��������������� - ���������������, ��������������������������� ���������

��������������� - ���������������, ��������������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close