අභිධර්මයචිත්තය ������������������ ������������ ��������������������� ������������������

������������������ ������������ ��������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close