නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������������������ (���������������, ������������������, ��������������� ������������������)

������������������ (���������������, ������������������, ��������������� ������������������) යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close