ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සූවිසි ගුණ ��������������� ��������� ��������������������������� ������������

��������������� ��������� ��������������������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close