ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සූවිසි ගුණ ��������� ��������������������� ������������

��������� ��������������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close