නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������������������������������,������������������������������,���������������������������������������,������������������������ 1

������������������������������,������������������������������,���������������������������������������,������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close