නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������������������������������,������������������������������,���������������������������������������,������������������������

������������������������������,������������������������������,���������������������������������������,������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close