නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������������������������������ ��������������������������������� 2

������������������������������ ��������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close