විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ ��������������� ������������ ���������������������

��������������� ������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close