නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයදුක්ඛ ��������������� ���������������, ��������������� ������������������

��������������� ���������������, ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close