නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයදුක්ඛ ��������� ������������ ������������ ��������������� ��������������� ������

��������� ������������ ������������ ��������������� ��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close