විනය ��������������� ��������������� ������ ���������������

��������������� ��������������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close