නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������������������������ ������������������ ������������ ������ ��������������� ������ ���������������

������������������������ ������������������ ������������ ������ ��������������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close