නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������������������������� ������������������ ������������������ 26

��������������������������� ������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close