ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ කරුනු පහකින් යුත් භික්ෂුව

කරුනු පහකින් යුත් භික්ෂුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close