නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ��������������� ��������������� ������������������ ��������������� ��������������� ��������� ������������������ ���������������

��������������� ��������������� ������������������ ��������������� ��������������� ��������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close