නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයදුක්ඛ ��������������� ��������������� ��������������� ��������������������� ��������� ������������

��������������� ��������������� ��������������� ��������������������� ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close