නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ��������������� ������������

��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close