විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ ��������� ���������������������

��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close