ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ��������� ���������������

��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close