පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ������������ - ��������������� ���������������

������������ - ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close