නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������������������ ���������, ��������������� ������������������ ������������������ ��������� 1

������������������ ���������, ��������������� ������������������ ������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close