අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ������������������������ ��������������� ������������

������������������������ ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close