නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ��������� ���������, ���������������, ������������������, ��������������� ������������������

��������� ���������, ���������������, ������������������, ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close