නිවන් මගනිවන ��������������� ������������������ ������������������������ ��������������������� ������������

��������������� ������������������ ������������������������ ��������������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close