නිවන් මගරූපස්කන්දය ������������������������, ������������, ���������������, ������������, ���������������������������

������������������������, ������������, ���������������, ������������, ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close