නිවන් මගරූපස්කන්දය ������������������������, ������������, ���������������, ������������, ��������������������������� 4

������������������������, ������������, ���������������, ������������, ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close