අභිධර්මය ������������ ������������������ ��������������� ��������������������������� ��������� ��������������������� 13

������������ ������������������ ��������������� ��������������������������� ��������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close