අභිධර්මය ������������ ������������������ ��������������� ��������������������������� ��������� ���������������������

������������ ������������������ ��������������� ��������������������������� ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close