අභිධර්මය ��������������� ��������� - ��������������� ������������������������..... 3

��������������� ��������� - ��������������� ������������������������..... යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close