අභිධර්මය පච්චේ ජාත - චක්ඛු විඤ්ඤාණය...

පච්චේ ජාත - චක්ඛු විඤ්ඤාණය... යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close