අභිධර්මය ��������������������� - ������ ��������� 2

��������������������� - ������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close