අභිධර්මය ��������������������� - ������ ���������

��������������������� - ������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close