අභිධර්මය ���������������, ������, ���������������������������������, ��������������������� 1

���������������, ������, ���������������������������������, ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close