අභිධර්මයචෛතසික ��������� ��������������� ������������������

��������� ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close