දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ��������������������� ������������ ���������������

��������������������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close