නිවන් මගරූපස්කන්දය ������������ ��������������� ��������������������� ������������������������������

������������ ��������������� ��������������������� ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close