නිවන් මගරූපස්කන්දය ��������� ������������, ������ ������������, ������������ ��������������������� ���������������......

��������� ������������, ������ ������������, ������������ ��������������������� ���������������...... යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close