නිවන් මගරූපස්කන්දය ��������� ������������, ������ ������������, ������������ ��������������������� ���������������...... 3

��������� ������������, ������ ������������, ������������ ��������������������� ���������������...... යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close