භාවනාවකර්මස්ථාන ��������� ������, ��������� ������, ��������������������� ������, ��������� ������,

��������� ������, ��������� ������, ��������������������� ������, ��������� ������, යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close