භාවනාවකර්මස්ථාන ������ ��������� ��������������������������� ������������������ ��������� ������������������ ������������������

������ ��������� ��������������������������� ������������������ ��������� ������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close