නිවන් මගනිවන ��������������������������� ������ ������������������

��������������������������� ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close