නිවන් මගනිවන ������������������ ������������������ 1

������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close